TIETOSUOJASELOSTE

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

Laadittu 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Ukipolis Oy (1591990-9), Koulukatu 7, 23500 Uusikaupunki

2. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilö:
Leena Valtonen
Ukipolis Oy, Koulukatu 7, 23500 Uusikaupunki
Puh. 02 8442540
info@ukipolis.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus liittyy asiakassuhteen hoitamiseen ja perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjän
oikeutettuna etuna on asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien
järjestäminen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Tietoja kerätään ensisijaisesti rekisteripitäjän palveluiden piiriin kuuluvilta yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi tietoja kerätään www-sivuilta ja muista julkisista tietolähteistä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero
Demografiset tiedot: sukupuoli, syntymäaika,
koulutus, työkokemus
Muut asiakkaan itse antamat tiedot
Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot:
mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain

6. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään kampanjoiden, palautteiden ja uutiskirjetilauksien yhteydessä.

Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä.


7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta. Osallistujalistoja ja osallistujien yhteystietoja voidaan jakaa rekisterinpitäjän tilaisuuksissa.

Lähtökohtaisesti rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vaan pyrkii käyttämään EU:n sisällä olevia palveluntarjoajia, mutta mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä varmistaa, että
tietojen siirrolle on olemassa oikeusperuste ja että henkilötiedot suojataan käyttämällä viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja asianmukaisia teknisiä
suojauksia.

8. Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen
poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen

henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle,

jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan
automaattisesti.

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

Siirto- ja kielto-oikeus astuvat voimaan 25.5.2018.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Tietosuojaseloste on julkaistu nettisivuilla.